Fogalomtár

Akkreditált foglalkoztató
A 176/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet szerinti akkreditációs követelményeknek megfelelő, akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató. A tanúsítvány igazolja, hogy a foglalkoztató rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatást, és tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.

CSR = Corporate Social Responsibility (vállalatok társadalmi felelősségvállalása)
A vállalatok önként vállalt, gazdaságilag, szociálisan és környezetileg felelős működése, amely a fenntartható fejlődés koncepcióján alapul. Ennek lényege a jelen igényeinek kielégítése anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét arra, hogy kielégítsék a saját igényeiket.

Diszkrimináció = hátrányos megkülönböztetés
Hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Egészségkárosodás
Minden olyan betegség, amely egészségügyi eszközökkel gyógyítható, szinten tartható, javítható. Rövidebb-hosszabb ideig tartó állapot, mely rendszeres egészségügyi beavatkozást igényel. Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan betegség, amely nem fogyatékosság.

Egészségkárosodott személy
Minden olyan személy, aki rövidebb-hosszabb ideig tartó módon pszichés, fiziológiai, fizikai funkcióinak rendellenességében szenved (pszichiátriai, ízületi, csont, izomrendszeri, testi struktúrák megváltozása, szív-érrendszeri, immun – légző– emésztő – anyagcsere – endokrin – húgyivarszervi – bőr) emiatt állandó, vagy időszakos orvosi ellátásban részesül, állapota javítható, szinten tartható.

Esélyegyenlőség
Az alapvető emberi jogokhoz (polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális) és társadalmi javakhoz való hozzáférés biztosítása mindenkinek. Az esélyegyenlőség megvalósításának két feltétele:

  • Egyenlő bánásmód, jogegyenlőség (szükséges, de nem elégséges!)
  • Esélykiegyenlítő intézkedések

Fogyatékosság
A fogyatékosság visszafordíthatatlan, tartós állapot, mely egészségügyi eszközökkel nem gyógyítható, de szinten tartható, javítható. A fogyatékossággal együtt járhatnak különböző betegségek, pl.: cukorbetegség, belszervi problémák, stb. Ezek lehetnek a fogyatékosság miatt kialakult egészségkárosodások, vagy a betegség megléte okozhatja a későbbi fogyatékosságot (pl.: cukorbetegség – vakság, magas vérnyomás – bénulás, stb.). A fogyatékosság egészségügyi szempontú meghatározás.

Fogyatékos személy
Az a személy, akinek végleges, az egész életére kiható testi, értelmi, érzékszervi (különösen látás-, hallás-, mozgásszervi) károsodása, korlátozottsága van, amely tartós hátrányt jelent számára a társadalomban való aktív részvétele gyakorlásában, hátrányai kompenzációjához külső segítségre van szüksége (segítő személy, segédeszköz, speciálisan kialakított környezet). A fogyatékos személy testi funkcióiban és struktúrájában károsodás, eltérés, veszteség, hiány áll fenn, ezáltal tevékenységében akadályozottá, részvételben korlátozottá vált.

A fogyatékosság szociális modellje
A fogyatékosság szociális modellje szerint a fogyatékosság nem személyes probléma, hanem emberjogi kérdés, kezelése társadalmi összefogást igényel, mely kollektív felelősségünk. Megfelelő környezeti módosításokra van szükség annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek is részt vehessenek a társadalmi élet minden területén.

Gender
A szó jelentése: társadalmi nem, azaz mindazon tulajdonságok, viselkedésformák és szerepek összessége, melyet a társadalom az egyéntől biológiai neme folytán elvár. Tehát a nőknek és férfiaknak társadalmilag kiosztott, a neveltetés során elsajátított szerepekből fakadó, az időben változó, kultúra, osztály-, vallási vagy etnikai hovatartozás, tanultság, földrajzi, gazdasági és politikai környezet által meghatározott különbözőségek.

Gender mainstreaming
A nemek közötti egyenlőség szempontjainak figyelembe vétele minden egyes politikai döntéskor, minden döntéshozatali szinten.

Integrált foglalkoztatás
Integrált foglalkoztatásról beszélünk, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségkárosodása illetve fogyatékossága jellegétől és mértékétől függetlenül olyan munkahelyen dolgozik, ahol munkatársai döntő többsége nem megváltozott munkaképességű. A megváltozott munkaképességű munkavállaló azonos munkáért azonos juttatásokra és bérre jogosult, mint a többi munkavállaló.

Komplex rehabilitáció
A komplex rehabilitáció az az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint az önálló életvitelének elősegítése.

Megváltozott munkaképességű személy
A megváltozott munkaképességű személyek körébe tartoznak mindazok a fogyatékos és egészségkárosodott emberek, akiknek a hivatalosan megállapított össz-szervezeti egészségkárosodása (korábban munkavégző képességének romlása) eléri, vagy meghaladja a 40%-ot. A megváltozott munkaképesség foglalkoztatási értelemben vett kategória.

Össz-szervezeti egészségkárosodás
Az össz-szervezeti egészségkárosodás fogalma lényegében megfelel a régebben használt, általános munkaképesség-csökkenés fogalomnak.
•    A 80%-ot elérő vagy az azt meghaladó össz-szervezeti egészségkárosodás megfelel a korábbi rendszerbeli 100%-os munkaképesség- csökkenésnek.
•    Az 50%-os vagy az ennél súlyosabb fokú össz-szervezeti egészségkárosodás a 67%-os vagy ezt meghaladó általános munkaképesség- csökkenésnek felel meg.
•    A közepes mértékű (számottevő), 25–49%-os össz-szervezeti egészségkárosodás lényegében megfelel a korábbi 30–50%-os általános munkaképesség-csökkenésnek.

Rehabilitáció
Orvosi, foglalkoztatási, szociális, képzési és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja az egészségkárosodást szenvedett, illetve a fogyatékos személy szakmai munkaképességének helyreállítása, képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése.

Védett foglalkoztatás
Védett (vagy rehabilitációs célú) a foglalkoztatás, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló olyan munkahelyen vagy szociális foglalkoztatóban dolgozik, ahol mind a munkakörülmények, mind a munkafeltételek a fogyatékosságához/megváltozott munkaképességéhez igazodva kerültek kialakításra, munkatársainak jelentős része szintén fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállaló és a munkáltató a foglalkoztatás megvalósításához állami támogatás (dotáció) igénybevételére jogosult.

Védett foglalkoztató
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról szóló külön rendelet szabályai alapján kiadott kiemelt, illetőleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató.